Archive for the ‘ Videos – Ψυχαγωγία ’ Category

Audiomachine – Age of Innocence

Advertisements

Άσκαυλος

Ο άσκαυλος (ασκός+αυλός), κοινώς γκάιντα, είναι είδος παραδοσιακών πνευστών μουσικών οργάνων, που αποτελούνται από δύο ή περισσοτέρους αυλούς που φέρουν γλωττίδα και από ένα δερμάτινο ασκό (συνήθως από δέρμα ενός μικρού αρνιού), όπου αποθηκεύεται ο αέρας. Στους ασκαύλους συγκαταλέγονται η γκάιντα και πλήθος άλλων ομοίων οργάνων τόσο από την Ευρώπη, όσο και την Ασία και την Αφρική, ενώ στην επιστήμη της οργανολογίας κατατάσσονται στα αερόφωνα.

Οι πλέον γνωστοί άσκαυλοι στην Ελλάδα είναι η γκάιντα και η τσαμπούνα (Μακεδονία, Θράκη, Κυκλάδες), στην οποία το φύσημα γίνεται άμεσα από τον ίδιο τον εκτελεστή. Διεθνώς, ο άσκαυλος με τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα θεωρείται η σκωτσέζικη γκάιντα ή πίπιζα, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από την στρατιωτική της χρήση.

Prokofiev – Dance of the Knights

Πώς αλλάζουμε τις συνήθειες

Οι περισσότερες επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα μπορεί να φαίνονται ως προϊόντα μιας διαδικασίας συλλογισμού αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι συνήθειες. Και οι συνήθειες αυτές επηρεάζουν σημαντικά την υγεία μας, την παραγωγικότητά μας, την οικονομική ασφάλεια και την ευτυχία μας.

Ένα πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστο βίντεο, το οποίο δυστυχώς είναι στα αγγλικά. Παρ’ όλα αυτά το βιβλίο στο οποίο είναι βασισμένο το παρακάτω βίντεο, διατίθεται στα ελληνικά με τον τίτλο «Η δύναμη της συνήθειας», του βραβευμένου Τσαρλς Ντάχιγκ.

Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον – Psalm 102

Ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού.
Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και μή επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού.
Τον ευϊλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιώμενον πάσας τας νόσους σου.
Τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε εν ελέει και οικτιρμοίς.

Τον εμπιπλώντα εν αγαθοίς την επιθυμίαν σου, ανακαινισθήσεται ως αετού η νεότης σου.
Ποιών ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσι τοις αδικουμένοις.
Εγνώρισε τας οδούς αυτού τω Μωϋσή, τοις υιοίς Ισραήλ τα θελήματα αυτού.
Οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος· ουκ εις τέλος οργισθήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνιεί.
Ού κατά τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν.
Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκραταίωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτόν.
Καθόσον απέχουσιν ανατολαί από δυσμών, εμάκρυνεν αφ΄ ημών τας ανομίας ημών.
Καθώς οικτείρει πατήρ υιούς, ωκτείρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτόν, ότι αυτός εγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούς έσμεν.

΄Ανθρωπος, ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού, ωσεί άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει.

Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτώ και ούχ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτι τον τόπον αυτού.
Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτόν.
Και η δικαιοσύνη αυτού επί υιοίς υιών, τοις φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένοις των εντολών αυτού του ποιήσαι αυτάς.
Κύριος εν τω ουρανώ ητοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.
Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύϊ ποιούντες τον λόγον αυτού, του ακούσαι της φωνής των λόγων αυτού.

Ευλογείτε τον Κύριον, πάσαι αι δυνάμεις αυτού, λειτουργοί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού.
Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντί τόπω της δεσποτείας αυτού· ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον.

Richard Wagner – Der Ring des Nibelungen

Forseti – Europa

Neofolk ευρωπαϊκή μουσική με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Παράδοση.

Marc Streitenfeld – Into the Fray

Another day i rise to the fight

Another day i wait for the end

A day when i rest and never rise again

Is the day i long for till i meet my end

***

Advertisements